Heb jij al de

SuperGame Goldcard?

Wil jij de eerste zijn die hem ontvangt? Vraag hem dan aan via deze pagina en geniet als eerste van alle extra’s! De SuperGame Goldcard biedt  standaard  een hoop voordelen:

 

Hogere prijzen


Als eerste geïnformeerd


Exclusief voordeel


Goldcard aanbiedingen


Goldcard uitnodigingen


Verjaardagsattentie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOLDCARD

 

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 1. Het Goldcard programma wordt aangeboden door en is eigendom van SuperGame Casino’s, geregistreerd in het handelsregister onder het nummer 14040502 gevestigd te Heerlen (Limburg).
 2. Het correspondentieadres van SuperGame ten aanzien van de Goldcard is Akerstraat 19, 6411 GV Heerlen. Het algemene e-mailadres van SuperGame is info@supergame.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Goldcard-voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen in het kader van het Goldcard Programma tussen SuperGame en de gast van SuperGame die aan het Goldcard programma deelneemt (“Deelnemer”), en op ieder gebruik van de Goldcard door de Deelnemer.
 2. SuperGame mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. SuperGame zal een Deelnemer van gewijzigde voorwaarden op de hoogte stellen middels het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op de website van SuperGame. Indien een Deelnemer ook na wijziging van de voorwaarden gebruik blijft maken van het Goldcard programma en de daaraan gekoppelde kaart, wordt de Deelnemer geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

 

ARTIKEL 3. VOORWAARDEN DEELNAME FAVORITES PROGRAMMA

De voorwaarden voor deelname door een gast aan het Goldcard Programma zijn:

 • 18 jaar of ouder en aantoonbaar in het bezit van een geldig identiteitsdocument;
 • niet (tijdelijk) uitgesloten zijn van dienstverlening door SuperGame en/of van deelname aan het Goldcard Programma en/of bepaalde daaraan verbonden privileges, bijvoorbeeld op grond van het door SuperGame gevoerde preventiebeleid kansspelverslaving (“Preventiebeleid”), het door SuperGame op grond van haar wettelijke verplichting onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme uit te voeren
 • cliëntenonderzoek (“Cliëntenonderzoek”), of het huisreglement van SuperGame.

 

ARTIKEL 4. GOLDCARD

 1. Wanneer een gast van SuperGame op ten minste 3 speeldagen binnen twaalf maanden in een vestiging heeft gespeeld kan een gast in aanmerking komen voor de Goldcard.
 2. In de vestigingen verstrekken medewerkers stempelkaarten. Stempels worden bij het verlaten van de vestiging, na het spelen door medewerkers toegekend.
 3. Indien een gast nog geen Deelnemer is, dient de gast een aanvraagformulier online of stempelkaart in de vestiging in te vullen en aan SuperGame te retourneren.
 4. Na acceptatie van de aanvraag en identificatie en registratie van een geldig identiteitsdocument zal de Goldcard worden geactiveerd.

 

ARTIKEL 5. GOLDCARDS ALGEMEEN

 1. Goldcards blijven eigendom van SuperGame. Goldcards worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar.
 2. De Goldcard wordt gekoppeld aan 1 vestiging, het is daardoor niet mogelijk om aan de Goldcard verbonden privileges en/of prijzen voortvloeiende uit acties van het Goldcard programma in andere vestigingen te claimen dan waar de kaart geregistreerd staat.
 3. Per gast is slechts één aanvraag voor een Goldcard mogelijk.
 4. SuperGame kan de aan de Goldcard verbonden privileges wijzigen. De privileges die op een bepaald moment gelden liggen ter inzage in de vestigingen van SuperGame en zijn te raadplegen op de Website.
 5. Bij verlies of diefstal van een Goldcard dient de Deelnemer SuperGame hiervan terstond in kennis te stellen en zijn Goldcard te laten blokkeren. SuperGame is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van een Goldcard. Bij verlies of diefstal zal SuperGame voor een vervangende Goldcard (administratie-) kosten aan de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen.
 6. In vestigingen met Cashless Play kan de Goldcard gebruikt worden om mee te spelen.

 

ARTIKEL 6. OPZEGGEN EN BEËINDIGING DEELNAME AAN GOLDCARD PROGRAMMA

 1. Deelnemers kunnen deelname aan het Goldcard programma te allen tijde opzeggen.
 2. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het onder artikel 1 genoemd correspondentieadres van SuperGame of door een mail te sturen aan info@supergame.nl, of mondeling tegen gelijktijdig inleveren van de Goldcard in de aan de Goldcard gekoppelde vestiging.
 3. Indien bij SuperGame het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits)fraude, bedrog, onrechtmatig gebruik of misbruik van het Goldcard programma, of indien, naar het oordeel van SuperGame, schade wordt berokkend aan het Goldcard programma, is SuperGame te allen tijde gerechtigd om deelname aan het programma te beëindigen, en/of de betreffende Goldcard(s) in te nemen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie. In voorkomende gevallen kan SuperGame aangifte doen bij de politie.
 4. SuperGame heeft te allen tijde het recht, ter haar uitsluitende beoordeling en zonder opgaaf van redenen, de aanvraag van een gast tot deelname aan het Goldcard programma te weigeren, deelname aan Goldcard programma het geheel of gedeeltelijk te beëindigen, privileges in te trekken dan wel een reeds uitgegeven Goldcard (tijdelijk) te deactiveren en/of in te nemen bijvoorbeeld op grond van haar Preventiebeleid of in het kader van een Cliëntenonderzoek. In ieder geval zal SuperGame deelname door een gast aan het Goldcard programma beëindigen indien de gast niet meer aan de deelnamevoorwaarden van artikel 3 van deze voorwaarden voldoet.

 

ARTIKEL 7. STOPZETTING GOLDCARD PROGRAMMA

 1. SuperGame is te allen tijde gerechtigd het Goldcard programma zonder opgaaf van reden stop te zetten, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
 2. SuperGame zal Deelnemers van stopzetting van het Goldcard programma ten minste drie maanden van tevoren per post, e-mail of door middel van een kennisgeving in de vestigingen op de hoogte stellen, tenzij bijzondere omstandigheden een kortere aankondigingstermijn noodzakelijk maken. Daarnaast zal de beëindiging van het Goldcard programma worden bekendgemaakt op de Website.

 

ARTIKEL 8. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. SuperGame is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het Goldcard Programma worden verzameld. De verwerking is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.
 2. SuperGame respecteert de privacy van Deelnemers en zal zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. SuperGame verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers in overeenstemming met de navolgende voorwaarden.

 

ARTIKEL 9. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

SuperGame verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers in het kader van het Goldcard programma voor de volgende doeleinden:

 • om het Goldcard programma aan te bieden en uit te voeren;
 • om Deelnemers, wanneer zij daarvoor gekozen hebben, een algemene e-mailnieuwsbrief over de producten en diensten van SuperGame toe te zenden;
 • om acties en promoties waar Deelnemers aan kunnen deelnemen uit te voeren;
 • voor het verrichten van marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening van SuperGame.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. SuperGame is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade of kosten van de Deelnemer of derden, uit welken hoofde dan ook, als gevolg van gebruik van de Goldcard of deelname aan het Goldcard programma, met inbegrip van schade als gevolg van:
 • eventuele type-, druk- of zetfouten;
 • beëindiging of wijziging van het Goldcard programma; of
 • (een) tekortkoming(en) van derde(n); tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SuperGame.
 1. Indien op enig moment zou blijken dat SuperGame ten onrechte prijzen en/of privileges aan een Deelnemer heeft onthouden, is de aansprakelijkheid van SuperGame te allen tijde beperkt tot de betreffende prijzen/privileges. In zulk geval heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid de uitkering van het ten onrechte ontzegde waarde van prijzen of privileges.
 2. Een Deelnemer die handelt in strijd met deze Goldcard-voorwaarden, onrechtmatig gebruikmaakt van een Goldcard (zowel van hem of haar zelf of van derden), of op andere wijze onrechtmatig handelt in het kader van het Goldcard programma, is aansprakelijk voor alle daaruit voor SuperGame en eventuele derden voortvloeiende schade onverminderd de overige rechten van SuperGame.
 3. De Deelnemer vrijwaart SuperGame en de voor haar overige werkzame derden tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Goldcard of de deelname aan het Goldcard programma, dan wel door het niet nakomen door de Deelnemer van zijn of haar verplichtingen op grond van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 11. OVERIG

 1. Een Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die de Deelnemer verstrekt en is zelf verantwoordelijk voor foutieve, onvolledige of verouderde informatie.
 2. SuperGame zal zich inspannen de respectievelijke onderdelen en privileges behorend bij het Goldcard programma beschikbaar te stellen aan een Deelnemer. Het kan evenwel voorkomen dat bepaalde onderdelen of privileges (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. SuperGame garandeert niet dat alle onderdelen en privileges te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zullen zijn.
 3. In de gevallen waarin deze Goldcard programma niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SuperGame.
 4. Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot het onder artikel 1 genoemd correspondentieadres van SuperGame of u kunt een e-mail sturen naar

info@supergame.nl

 1. Op deze Goldcard-voorwaarden, alle overeenkomsten en(rechts)handelingen tussen SuperGame en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Vraag nu gratis de Goldcard aan via het aanvraagformulier.

Geef hier uw vestiging door: